2 สิงหาคม 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2562

 
20 มิถุนายน 2562 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการบริหารการเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562
 
เล่ม 136 ตอนพิเศษ 120 ง 13 พฤษภาคม 2562 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
 

กค0406.4/ว121

29 พฤศจิกายน 2553

การเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

 

กค0406.4/ว322

8 กันยายน 2553

ระเบียบฯ ว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553

 
6 ตุลาคม 2561 ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
 
012/61-00469 25 กันยายน 2561 แนวปฏิบัติการออกใบเสร็จรับเงินระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
 
 

15 กรกฎาคม 2562

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนส่วนงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

 
 

1 กรกฎาคม 2562

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนส่วนงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2562

 
293/2563 23 กันยายน 2563 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
 

ศธ0509(5).7/ว415

02 เมษายน 2558

แนวปฏิบัติการขออนุมัติบุคลากรเดินทางไปราชการต่างประเทศ

 

กค0406.4/ว5

14 มกราคม 2556

มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างชั้นต่ำ ปี 2556

 

กค0406.4/ว413

12 ตุลาคม 2555

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555

 

นร0704/ว2

3 ตุลาคม 2555

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งบประมาณรายจ่ายรายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
 

30 พฤษภาคม 2554

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการในประเทศ

 

กค0406.4/ว167

19 พฤษภาคม 2554

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

  เล่ม 128 ตอนพิเศษ 42 ง 11 เมษายน 2554 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
 

กค0422.2/ว373   

30 กันยายน 2553

หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานในต่างประเทศ หรือเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างประเทศชั่วคราว

 

กค0406.4/ว485

25 ธันวาคม 2552

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552

 

กค0409.6/ว399

15 พฤศจิกายน 2550

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมในประเทศและเบี้ยเลี่ยงเดินทางในการประชุมระหว่างประเทศ

  เล่ม 124 ตอนพิเศษ 91 ง 2 สิงหาคม 2550 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
 

กค0409.6/ว42

26 กรกฎาคม 2550

หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่าย เนื่องในการเดินทางไปราชการ

 

กค0415/ว13

3 เมษายน 2550

การให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าจ้างระหว่างการปฝึกอบรม หรือดูงาน หรือไปปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศ

 

27 พฤศจิกายน 2549

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินชดเชยสำหรับยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปปฏิบัติงานชั่วคราว พ.ศ. 2549

 

กค0409.6/ว95

2 ตุลาคม 2549

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549

  เล่ม 123 ตอนพิเศษ 98 ง 22 กันยายน 2549 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 (สรุป)
 

กค0409.6/14109

7 มิถุนายน 2549

การนับเวลาเพื่อคำนวณเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการ

 

กค0409.6/13178

3 พฤษภาคม 2548

การเก็บค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง

 

กค0409.7/ว51

18 มีนาคม 2548

การเบิกค่าลงทะเบียน

 

กค0409.6/ว13

4 กุมภาพันธ์ 2546

หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

 

กค0428/ว12

25 มกราคม 2555

การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ

 
เล่ม 129 ตอนพิเศษ 18 ง 18 มกราคม 2555 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
 

เล่ม 128 ตอน 30 ก

29 เมษายน 2554 กฎกระทรวง กำหนดบัญชีอัตราเงินเดือน เพื่อใช้ในการคำนวณเงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย และบำเหน็จบำนาญของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555

 

กค0406.3/ว98

20 กันยายน 2553

วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาสำหรับเดือนกันยายน 2553

 
เล่ม 125 ตอนพิเศษ 114 ง 8 กรกฎาคม 2551 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
 

กค0430.7/ว207

26 พฤษภาคม 2549

พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ 4)

 

12 เมษายน 2545

อัตราการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์

 
  30 มิถุนายน 2563 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การกำหนดอัตราเบี้ยประชุมกรรมกรรมการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563
 
250/2563 11 สิงหาคม 2563 ยกเลิกประกาศและให้จ่ายเงินค่าตอบแทนแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
348/2563 25 พฤศจิกายน 2563 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราการเบิกจ่ายเงินค่าล่วงเวลาแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ 2)
 
297/2563 28 กันยายน 2563 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราการเบิกจ่ายเงินค่าล่วงเวลาแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 

016/ว63-001935

3 กรกฎาคม 2563

ระงับการจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือผู้ควบคุมงาน

 

26 พฤศจิกายน 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การกำหนดอัตราเบี้ยประชุมกรรมกรรมการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

 

25 ตุลาคม 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การกำหนดอัตราเบี้ยประชุมกรรมกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

 

25 ตุลาคม 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การกำหนดอัตราเบี้ยประชุมกรรมกรรมการ พ.ศ. 2562

 

20 มิถุนายน 2562

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2562

 
4 มีนาคม 2562

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลและคณะกรรมการ

 
11 กันยายน 2561 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2561
 

3 เมษายน 2558

การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ

 

20 กุมภาพันธ์ 2557

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ประเภท และอัตราค่าตอบแทน กรรมการสภามหาวิทยาลัย   

 

16 พฤศจิกายน 2555

ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงาน

 

12 พฤศจิกายน 2555

การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ

 

5 เมษายน 2555

การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนตำแหน่งหัวหน้างานในสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่

 

2 มีนาคม 2555

การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหารภายในหน่วยงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

7 กุมภาพันธ์ 2555

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บุคลากรชาวไทย คณะการบริการและการท่องเที่ยว

 

9 ธันวาคม 2554

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนตำแหน่งผู้อำนวยการกอง

 

26 ธันวาคม 2554

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยค่าตอบแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554

 

กค0406.6/ว218

29 มิถุนายน 2553

การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนในการเข้าร่วมงานพระราชพิธี รัฐพิธี

 

มอ002/082

8 กุมภาพันธ์ 2553

การกำหนดเพดานการเบิกค่าสอนของผู้บริหาร

 

มอ023/ว141

31 มีนาคม 2552

แนวทางปฏิบัติอัตราค่าตอบแทนข้าราชการบำนาญที่ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

 

กค0406.4/25576

22 กันยายน 2551

การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง

 

กค0406.6/104

22 กันยายน 2551

การเทียบตำแหน่ง

 

กค0406.4/ว157

6 พฤษภาคม 2551

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษ และค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551

 

มอ032/0043

14 มกราคม 2551

เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน

 
 

28 พฤษภาคม 2550

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารหน่วยงาน พ.ศ. 2550

 
  17 พฤษภาคม 2550

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าอาหารบุคลากรในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกเขตที่ตั้งที่ทำการจากเงินรายได้ของหน่วยงาน

 

กค0409.5/ว162

10 พฤศจิกายน 2549

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2549

 

กค0409.6/ว30

25 เมษายน 2549

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ พ.ศ. 2549

 

กค0409.7/ว6

19 มกราคม 2547

ค่าตอบแทนผู้นำออกกำลังกาย

 
มอ002/614 10 ตุลาคม 2545 พิจารณาทบทวนการกำหนดอัตราค่าตอบแทนวิทยากรในการพัฒนาบุคลากรและขอกำหนดอัตราการจ่ายเงิน
 
  26 ตุลาคม 2544 ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือค่าอาหาร บุคลากรในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกเขตที่ตั้งที่ทำงานจากเงินรายได้ของหน่วยงาน   พ.ศ. 2544
 

2 สิงหาคม 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง เงินยืมทดรองจ่ายของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562

 

052/1696

18 กรกฎาคม 2549

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก-จ่ายเงินบำรุงกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาเขตหาดใหญ่

  17 กันยายน 2562 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ
 

เล่ม 134 ตอนพิเศษ 210 ง

23 สิงหาคม 2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

เล่ม 134 ตอนที่ 24 ก

24 กุมภาพันธ์ 2560

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

กค(กวพอ)0421.3/ว24

22 มกราคม 2556

ตัวอย่างหนังสือค้ำซองงานซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และตัวอย่างหนังสือค้ำซองงานจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

กค(กวพอ)0421.3/ว396

14 ตุลาคม 2553

การให้บริการอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน และรถรับส่งคณะกรรมการประกวดราคาจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

กค(กวพ)0421.3/ว341

20 กันยายน 2553

หลักการผ่อนผันการแต่งตั้งพนักงานราชการฯ เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ

 

กค(กวพ)0421.3/24450

23 สิงหาคม 2553

การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

 

กค0410.3/ว48

13 กันยายน 2549

การบันทึกบัญชีวัสดุหรือครุภัณฑ์

เล่ม 123 ตอนพิเศษ 15ง

31 มกราคม 2549

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

ตผ004/ว97

19 มีนาคม 2546

ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546   แบบฟอร์ม

 

01 มิถุนายน 2542

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการพัสดุ โดยใช้เงินรายได้ พ.ศ. 2542

 

นร(กวพ)1305/ว3659

14 พฤษภาคม 2541

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการออกหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญา) ของธนาคารภายในประเทศ

 

20 มกราคม 2535

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ 

 

13 พฤศจิกายน 2529

ค่าปรับตามสัญญา  1  2
 

1380/2562

3 กันยายน 2562

มอบอำนาจให้คณบดี ผู้อำนวยการ และหัวหน้าส่วนงานเทียบเท่าปฏิบัติการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับการบริหารการเงิน

 

1026/2561

3 กันยายน 2562

มอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับการเงินและการพัสดุ

 

ศธ0509.6(3.1)/ว1789

25 ธันวาคม 2549

การมอบอำนาจให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 

กค0416.4/ว273

18 มิถุนายน 2563

หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลเอกชน กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

 

รง0626/ว5182

4 ตุลาคม 2561

แนวปฏิบัติในการเปลี่ยนสถานพยาบาล ประจำปี 2561

 

กค0422.3/ว130

19 พฤศจิกายน 2556

การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงิน และเป็นหลักฐานในการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

กค0422.2/ว149

24 ธันวาคม 2555

การเบิกค่ายากลูโคซามีนซัลเฟต

 

กค0406.6/49920

13 ธันวาคม 2555

การขออนุมัติใช้แบบใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมฯ แบบรายงานใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมฯ เป็นหลักฐานในการเบิกเงิน

 

กค0422.2/ว115

2 ตุลาคม 2555

การลงทะเบียนในระบบเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอกกับสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

 

30 สิงหาคม 2554

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนมหาวิทยาลัยร้อยละ 7

 

กค0422.3/ว177

31 พฤษภาคม 2554

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2554

 

30 พฤษภาคม 2554

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การจ่ายเงินช่วยพิเศษในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่ความตาย

 

กค0406.4/ว384

6 ตุลาคม 2553

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553

 

กค0422.2/ว249

15 กรกฎาคม 2553

การปรับปรุงแก้ไขประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค

 

กค0422.2/ว51

14 มิุถุนายน 2553

การขอใช้สิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิดวินัยร้ายแรง

 

กค0422.3/ว92

16 มีนาคม 2553

การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลืือการศึกษาของบุตรของข้าราชการลูกจ้างประจำที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จ.ยะลา ฯ

 

กค0422.2/ว72

22 กุมภาพันธ์ 2553

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

 

กค0422.3/ว390

30 ตุลาคม 2552

ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

 

29 ตุลาคม 2552

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในระหว่างที่ถูกกำกับวงเงินการเพิ่มค่าจ้าง

 

กค0422.3/ว103

9 ตุลาคม 2552

การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิกู้ยืมเงินเรียนจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ)

 

1 ตุลาคม 2551

มาตรฐานในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ

 

มอ026/ว551

16 กันยายน 2551

แนวทางการหัก/จ่ายเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนของสมาชิกฯ

 

กค0417/ว177

24 พฤศจิกายน 2549

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องอัตราค่าบริการสาธารณสุข เพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล

 

กค0409.5/ว15

13 มกราคม 2549

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรในหลักสูตรระดับปริญญาตรี

 

29 มกราคม 2561 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การโอนค่าประกันของเสียหายไปเป็นค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
 

มอ001/254 14 กุมภาพันธ์ 2560

ขอบเขตความรับผิดชอบการตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี

 
  10 มกราคม 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง วันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชีของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560

 

มอ018/1959

1 ตุลาคม 2556

ขออนุญาตใช้ลายเซ็นชื่ออิเล็คทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
 

นร0704/ว54

13 กุมภาพันธ์ 2556

ซ้อมความเข้าใจเรื่อง การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
 

กค0406.6/ว28

24 มกราคม 2556

การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป

 

นร1008.1/ว3

21 มีนาคม 2555

การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

 

กค0528.2/ว33545

16 พฤศจิกายน 2554

การตีราคาทรัพย์สิน

 

กค0423.2/ว153

9 พฤษภาคม 2554

อายุการใช้งานเพื่อการคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์

 

มอ018/187

17 กุมภาพันธ์ 2554

การปรับปรุงระบบงานด้านการเงิน
 

กค0423.3/ว268

7 สิงหาคม 2552

การบันทึกบัญชีสินทรัพย์ถาวรสำหรับมหาวิทยาลัยของรัฐ

 

กค0406.3/ว48 

18 มิถุนายน 2552

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทุนวิจัยที่ส่วนราชการได้รับจากหน่วยงานของรัฐ

 

13 ตุลาคม 2551

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2551

 

กค0409.7/30315

19 พฤศจิกายน 2550

การเบิกจ่ายค่าเครื่องแบบ

 

กค0410.3/ว144

7 เมษายน 2549

อัตราค่าเสื่อมราคาและการรับรู้วัสดุคงเหลือในระบบ GFMIS

 

กค0410.3/ว457

21 พฤศจิกายน 2548

การปรับปรุงค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ไม่ระบุรายละเอียดและสินทรัพย์ Interface

 

กค0409.7/27097

29 กันยายน 2548

การเทียบตำแหน่ง (พนักงานมหาวิทยาลัย)

 

กค0410.3/ว376

23 กันยายน 2548

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

 

กค0409.6/ว126

7 กันยายน 2548

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน

 

กค0720.03/1

4 มกราคม 2548

การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติราชการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

กค0409.7/ว366

26 ตุลาคม 2547

การเทียบตำแหน่ง

 

กค0409.3/ว115  

30 กันยายน 2547

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินและการนำเงินส่งคลังตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐฯ

 

มอ032/ว037

8 มีนาคม 2545

การกำหนดอัตราเงินสมทบเงินรายได้ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย

 

กค0526.7/ว106

4 ตุลาคม 2544

การเบิกค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี

 

กค0526.7/17183

31 กรกฎาคม 2544

การเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย

 

กค0528.2/ว12913

26 มิถุนายน 2544

หลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 1

 

กค0528.2/ว91

7 กันยายน 2543

การสำรวจทรัพย์สินของทางราชการ

 

11 เมษายน 2536

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยระเบียบงานสารบรรณ

 

       

........................................................................................................................................................................

21 มกราคม 2564