คู่มือด้านพัสดุ

คู่มือการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดาวน์โหลด

คู่มือการใช้งานวิธีจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ดาวน์โหลด

คู่มือการใช้งาน (ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง / ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง) ดาวน์โหลด

คู่มือการใช้งาน (ขั้นตอนเพิ่มแผนการจัดซื้อจัดจ้าง – ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างขึ้นเว็บไซต์)  ดาวน์โหลด

คู่มือการใช้งานระบบฉบับย่อ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก)  ดาวน์โหลด

คู่มือการใช้งานระบบฉบับย่อ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก)  ดาวน์โหลด

คู่มือการใช้งานระบบฉบับย่อ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงื่อนไข : (ข))  ดาวน์โหลด

คู่มือการใช้งานระบบฉบับย่อ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงื่อนไข : (จ))  ดาวน์โหลด

คู่มือการใช้งานระบบฉบับย่อ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market))  ดาวน์โหลด

คู่มือการใช้งานระบบฉบับย่อ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))  ดาวน์โหลด

คู่มือการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)  ดาวน์โหลด

Workflow  ดาวน์โหลด